تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

هویدا و فراماسونری

نویسنده : amin    |   تاریخ : 1396/04/17 12:46

فراماسونری در دولت هویدا

 

     هویدا در طول دوران نخست وزیری اش توجهی ویژه به بهائیان مبذول می داشت و برای آن ها امتیازات ویژه قایل می شد. از رهگذر این توجه و امتیازات بود که بهائیان در دوره نخست وزیری هویدا به سرعت رشد کردند و در عرصه های مختلف، بویژه اقتصادی به توفیقاتی نایل آمدند.

     بهائیگری: یکی از ادعاهای فرقه بهائیت این است که می گوید بهائیت دخالتی در امور سیاسی ندارد، در جلسات و محافل و اجتماعات بهائیان هیچ صحبتی از سیاست نمی شود و بطور کلی...اعضای این تشکیلات از دخالت در امور سیاسی ممنوع اند و در منطقه ای که سکونت دارند باید از حکومت آن پیروی و اطاعت کنند.

فراماسونری در دولت هویدا

      اما واقعیت غیر از این است و از آن روزی که علی محمد باب اعدام شد و ناصرالدین شاه قاجار هدف سوء قصد قرار گرفت بهائیان، به سیاست گرایش پیدا کرده و تا به امروز بهائیان ایران هم در امور سیاسی دخالت کردند و هم در جریان های سیاسی بین المللی راه پیدا کردند. بهائیان در ایران از ابتدای قرن حاضر مشاغل مهم دولتی و حتی مقامات عالی رتبه را در دست خود گرفتند و در تمام امور مملکتی دخالت و نفوذ داشتند.

     اولین تاثیر محسوس حضور بهائیان در مشاغل بالای کشور، افزایش روند استخدام بهائیان در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی بود که در اواخر نخست وزیری هویدا در تعرفه های خدمتی علناً، وابستگی خود را به فرقه بهائی اعلام و ابراز می داشتند. همچنین در ارتش ارفاق هایی نسبت به افسران و دانشجویان و سربازان وظیفه بهایی می شد و در اولین ماه های بهار و تابستان 1344 دستور داده شده کلیه افسران و دانشجویان و سربازان بهایی برای شرکت در جشن های مذهبی خود 48 ساعت به مرخصی بروند. 1

     هویدا در طول دوران نخست وزیری اش توجهی ویژه به بهائیان مبذول می داشت و برای آن ها امتیازات ویژه قایل می شد. از رهگذر این توجه و امتیازات بود که بهائیان در دوره نخست وزیری هویدا به سرعت رشد کردند و در عرصه های مختلف، بویژه اقتصادی به توفیقاتی نایل آمدند. خسرو معتضد در این باره می گوید: «تنها دو سال پس از نخست وزیری هویدا که «خانم گ ـ آـ ص» از آشنایان نویسنده، به من گفته است که او (هویدا) می گفت اصلاً بهایی نبوده و لائیک است و تعصبی در بهائیگری ندارد، تعداد انجمن ها و لجنه های بهایی در ایران به صورت حیرت انگیزی افزایش یافت. عده زیادی از بهائیان که ابتدا ادعا می کردند مسلمانند ولی بعدها در پرسش نامه های استخدامی آشکارا می نوشتند بهایی هستند. در دانشگاه ها، وزات خانه ها، سازمان های دولتی و ارتش به مقامات مهم منصوب شدند... در دوران نخست وزیری هویدا، پیروان فرقه بهایی قدرت و نفوذ زیادی به دست آوردند. بهائیان این قدرت و نفوذ را نه فقط برای کسب ثروت و قدرت شخصی بلکه بر حسب خیال پردازی ها و آمال و آرمان های مفروض خویش، به منظور تبدیل و تغییر تدریجی در باورهای و برداشت های عقیدتی و ذهنی مردم ایران و اشاعه کیش بهایی یا دست کم رسمی ساختن آن به مثابه یکی از ادیان الهی به کار می بردند.»2

     در مورد وابستگی هویدا به فراماسونری و شرکت وی در جلسات لژهای گوناگون، اسناد متعددی در دست می باشد که مؤید حضور وی در لژ مولوی، لژ تهران، لژ لایت، لژ بزرگ ایران، لژ کورش و لژ فروغی می باشد.

     هویدا بهائیان را به مشاغل کلیدی می گماشت حتی چند وزیر کابینه او همچون سپهبد صنیعی وزیر جنگ، فرخ رو پارسای وزیر آموزش و پرورش، منوچهر شاهقلی وزیر بهداری، منصور روحانی وزیر آب و برق، منوچهر تسلیمی وزیر بازرگانی بهایی بودند. هویدا در مدت حکومت خود با به کار بستن تصمیمات کادر رهبری کمیته، نفوذ بهائیان را در همه سطوح سیاسی ـ اقتصادی و نظامی به حد کامل گسترش داد تا بدان حد وقتی رئیس دانشگاه تهران خواست با احضار دکتر احسان الله یارشاطر، استاد بهائی الاصل فرهنگ و تاریخ ایران در آمریکا، جلو کارهای مخربانه و ضد ملی و مذهبی او را بگیرد، مورد غضب هویدا قرار گرفت و از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد.

      حمایت های هویدا از بهائیان تا آن حد وسعت یافت که تقدیر و سپاسگزاری از او در دستور کار محفل های بهایی قرار گرفت و در بسیاری از گزارش هایی که ساواک از محفل های بهائیان تهیه کرده است، اسنادی از این تقدیر و تشکر از هویدا دیده می شود. به نمونه ای از این گزارش ها نگاه کنیم:

       «جلسه مورخ 7/3/1347 کمیسیون نشر نفحات الله در منزل اسدالله قدسیان زاده تشکیل گردید. در این جلسه عباس اقدسی که سخنران کمیسیون بود، از آقایان اسدالله علم وزیر دربار و امیرعباس هویدا به عنوان بهایی و بهایی زاده به خاطر الطافشان نسبت به بهائیت تقدیر و تشکر به عمل آورد. در این جلسه همچنین مطرح شد که پیشرفت ما بهائیان در این است که در هر اداره ایران و تمام وزارتخانه ها یک جاسوس داریم و هفته ای یکبار که طرح های تهیه شده به وسیله دولت به عرض شاهنشاه آریامهر می رسد، گزارشاتی نیز در زمینه طرح به محفل های روحانی بهائی می رسد.»3

 

بهائیگری و فراماسونری در دولت هویدا

 به طور کلی بهائیان ایران، پیشرفت و موفقیت های خود در دهه آخر سلطنت محمدرضا پهلوی را نتیجه خدمات و پشتیبانی هویدا می دانستند. در یکی دیگر از گزارش های ساواک در سال 1357 به این نکته اشاره شده است: «... آقای امیرعباس هویدا به پشتیبانی بیت العدل اعظم مدت سیزده سال بر ایران حکومت کرده و جامعه بهائیت به پیشرفت های قابل توجهی رسید و افراد متنفذ بهایی پست های مهمی را در ایران اشغال کردند و پول های مملکت را به خارج فرستادند.»4

     فراماسونری: هویدا یک فراماسون بود و در دوره صدارت او، ایران به عرصه تاخت و تاز لژهای مختلف فراماسونری تبدیل شد. امیرعباس هویدا به احتمال قریب به یقین در همان سال های 1335- 1330 که در سازمان ملل در ژنو مستقر بود به جرگه فراماسونری پیوست و در بازگشت به ایران از حمایت نیرومند داخلی و خارجی برخوردار شد. حامیان هویدا که در واقع پشتیبان وی در عرصه سیاست ایران شدند، یعنی رجبعلی منصور و عبدالله انتظام، هر دو از ارکان فراماسونری ایران بودند.5

      در مورد وابستگی هویدا به فراماسونری و شرکت وی در جلسات لژهای گوناگون، اسناد متعددی در دست می باشد که مؤید حضور وی در لژ مولوی، لژ تهران، لژ لایت، لژ بزرگ ایران، لژ کورش و لژ فروغی می باشد6 اما به گونه ای که خود هویدا اظهار می دارد، وی از شرکت در این جلسات حتی الامکان خودداری می کرده است و این عدم حضور به منزله مبرّا بودن وی از عضویت در تشکیلات فراماسونری نیست، بلکه وی در نظر داشته تا از خود یک چهره محبوب و مردمی بسازد و مورد نفرت و انزجار عموم ملت قرار نگیرد.

    با وجود چهره امیر عباس هویدا به عنوان یکی از استادان بزرگ «لژ بزرگ ایران»، حضور فعال دیگر فراماسون ها در دستگاه حکومتی وی دور از انتظار نبود.

      حمایت های هویدا از بهائیان تا آن حد وسعت یافت که تقدیر و سپاسگزاری از او در دستور کار محفل های بهایی قرار گرفت.

     در چند گزارش ساواک به این مسئله اشاره شده است. در یک گزارش که تاریخ مرداد ماه 1348 را بر پیشانی خود دارد، چنین می خوانیم: «احتراماً با توجه به ترمیم کابینه آقای امیرعباس هویدا، ذیلاً اسامی وزراء عضو تشکیلات فراماسونری جهت استحضار از عرض می گذرد: آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر، ناصر یگانه وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر، جواد منصور وزیر اطلاعات، حسن زاهدی وزیر کشور، منوچهر پرتو وزیر دادگستری، مجید رهنما وزیر علوم و تعلیمات عالیه، فتح الله ستوده وزیر پست و تلگراف و تلفن، مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر، ایرج وحیدی وزیر کشاورزی.»7

 

      اداره کل سوم ساواک در تاریخ 8/2/1352 نیز اسامی وزرای فراماسون هویدا را گزارش کرده است؛ در این گزارش افزون بر اسامی بالا افرادی چون محمود قوام صدری وزیر مشاور، نصیر عصار معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف و هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد ذکر شده است.8

پی نوشت

1- خسرو معتضد، هویدا سیاستمدار پیپ، عصا، گل ارکیده، جلد دوم، تهران: زرین، 1378ص633.

2- همان، صص672- 671.

3- حسین میر، تشکیلات فراماسونری در ایران، تهران: علمی، 1371، ص210.

4- همان.

5- محمد اختریان، نقش امیرعباس هویدا در تحولات سیاسی اجتماعی ایران، تهران: علمی، 1375،ص161.

6- موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج دوم: جستارهایی از تاریخ معاصر ایران، چ دوازدهم، تهران: اطلاعات، 1379،ص392.

7- همان، ص394.

8- همان.


برچسب ها:هویدا, فراماسونری, بهائیت, عصر پهلوی, هویدا و فراماسونری, محمدرضا پهلوی, هویدای بهائی,

  |   دیدگاه ها ()

1398/10/27 09:17
Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your design. Many thanks
1398/10/25 14:48
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site offered us with valuable info to work on. You've done an impressive job
and our whole community will be thankful to you.
1398/10/24 19:07
I'll immediately snatch your rss feed as I can't to find your e-mail subscription link or newsletter service.

Do you've any? Kindly let me recognise so that
I may subscribe. Thanks.
1398/10/24 18:59
Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed
account your blog posts. Any way I'll be subscribing to
your augment and even I achievement you access consistently rapidly.
1398/10/24 18:04
It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this superb
blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to
my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group.
Chat soon!
1398/10/24 18:03
You made some good points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
1398/10/24 18:00
Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feed-back would be greatly appreciated.
1398/10/24 17:54
Hi, every time i used to check weblog posts here in the early hours in the daylight, as i love to find out more
and more.
1398/10/24 17:53
My partner and I absolutely love your blog and
find most of your post's to be what precisely I'm looking for.

Would you offer guest writers to write content in your case?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on many of the
subjects you write related to here. Again, awesome website!
1398/10/24 17:50
Yes! Finally something about https://crearesitedeprezentarebucurestix.blogspot.com/.
1398/10/17 13:43
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that
it's really informative. I'm gonna watch out for brussels.
I will be grateful if you continue this in future. Lots
of people will be benefited from your writing.
Cheers!
1398/10/16 02:44
I love your blog.. very nice colors & theme.
Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for
you? Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to
find out where u got this from. appreciate it
1398/10/15 23:00
Hi there, everything is going nicely here and ofcourse every one is sharing data,
that's in fact good, keep up writing.
1398/10/15 22:44
Hi there, I enjoy reading all of your article. I wanted to write a little comment to support you.
1398/10/15 20:54
hey there and thank you for your info – I've definitely picked up anything new from right here.
I did however expertise a few technical issues using this
website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get
it to load properly. I had been wondering
if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times
will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective exciting content.

Make sure you update this again very soon.
1398/10/15 20:51
Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside
and it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL I know this is entirely off topic but I had to tell
someone!
1398/10/15 20:46
Awesome blog! Is your theme custom made or did you download
it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out.
Please let me know where you got your theme. Cheers
1398/10/15 19:26
It's appropriate time to make some plans for the future and it is time
to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things
or tips. Maybe you can write next articles referring to this article.
I wish to read even more things about it!
1398/10/15 19:13
You need to take part in a contest for one of the best sites online.
I'm going to recommend this blog!
1398/10/15 19:06
Hi! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my previous room
mate! He always kept chatting about this. I will forward
this write-up to him. Pretty sure he will have a good read.
Thank you for sharing!
1398/09/29 10:18
Heya this is kinda of off topic but I was wanting to know
if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I
wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
1398/09/12 03:29
You can certainly see your skills in the article you write.
The arena hopes for more passionate writers like you who
are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.
1398/09/1 01:05
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement
account it. Look advanced to far added agreeable from you!

By the way, how could we communicate?
1398/08/27 17:42
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you!

By the way, how can we communicate?
1398/08/26 19:36
Great delivery. Solid arguments. Keep up the good effort.
1398/08/24 22:27
I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this
post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
You are amazing! Thanks!
1398/08/7 10:17
Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
It's always exciting to read through articles from
other authors and use something from their
sites.
1398/07/30 19:42
Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and also the rest
of the website is very good.
1398/07/17 13:36
First off I want to say terrific blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind.
I was interested to know how you center yourself and clear your head prior
to writing. I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there.
I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes
tend to be wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
Appreciate it!
1398/06/16 12:09
Whats up are using Wordpress for your blog platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any html coding knowledge to make
your own blog? Any help would be really appreciated!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

جستجو در عناوین مطالب

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

نظرسنجی

سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار سایت

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

امکانات


TOOLS SALAVAT

logo-samandehi

نماد اعتماد درگاه Pay.ir

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic